Icons made by Vectors Market from www.flaticon.com
Icons made by Roundicons from www.flaticon.com
Icons made by Pixel Buddha from www.flaticon.com
Icons made by Pixel Buddha from www.flaticon.com

תקנון האתר

 

תנאי השימוש באתר הפומבית

 

  1. הפומבית- לקנות מאנשים כמוך בע"מ ("החברה") הינה המפעילה של אתר הפומבית שכתובתו www.hapumbit.co.il ו- www.hapumbid.com ("האתר") המהווה ממשק מקוון המאפשר למשתמשים להציע למכירה מוצרים שונים ("המוכרים") או לבצע רכישות של מוצרים המוצעים באתר על ידי המוכרים ("הקונים"). מכירה וקנייה באתר מבוצעות ישירות בין הקונים לבין המוכרים, כל הליך של מכירה ו/או של קנייה באתר יקרא "עסקה". האתר לא ייחשב כצד, ישיר או עקיף, לעסקה ויספק ממשק בלבד לקיום העסקאות.
  2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוב') כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
  3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
  4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
  5. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ונותני שירותים שונים ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו להשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").
  6. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
  7. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
  8. הרשמה לאתר.

 

8.1.       ביצוע עסקאות ושימוש בשירותים נוספים באתר טעונים הרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד ("נתונים"). חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‎14 ‎להלן ("מדיניות הפרטיות"). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "משתמש רשום".

 

8.2.       בנוסף לנתונים יתבקש המשתמש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהוי לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה וכן לפעולות המבוצעות באמצעות חשבונך באתר. הינך מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש.

 

8.3.       במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבונותיך ברשתות חברתיות ובכלל זה לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך, חשבון הטוויטר הפרטי שלך, חשבון הלינקאין הפרטי שלך, חשבון ה- skype שלך, חשבון ה- youtube הפרטי שלך, חשבון ה- pinterest הפרטי שלך, חשבון ה- Instagram הפרטי שלך ("החשבונות ברשתות החברתיות"). נציין כי על-מנת לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותיך ו/או חוות דעתך.

 

8.4.       הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

 

8.5.       הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

 

8.6.       במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלו, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

 

8.7.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

9. ביצוע עסקאות באתר

 

9.1.       העסקאות באתר מבוצעות ישירות בין המוכר לקונה. מובהר כי האתר לא ייחשב כצד, ישיר או עקיף, לעסקה בין מוכר לקונה ויספק ממשק מקוון בלבד לקיום העסקאות.

 

9.2.       כל מודעה לפרסום מוצר תכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: תיאור המוצר, סוג המכירה (מכירה מיידית או מכירה פומבית), מחיר המוצר (או מחיר מינימאלי של המוצר), מועד ההספקה של המוצר, ופרטי המוכר ("המודעה"). המוכר יהא רשאי לפרסם במודעה תמונה, סרטון, קובץ ודברי פרסומות המתארים את המוצר ("תכני המודעה"). כל מודעה תכלול לפחות תוכן מודעה אחד. מובהר כי משקלו של מוצר העומד למכירה באתר לא יעלה על 25 (עשרים וחמישה) קילוגרם ומידות החבילה של יעלו על 50 ס"מ X 50 ס"מ X 50 ס"מ ("הגודל המרבי").  מוכר יהא רשאי להעמיד למכירה מוצר החורג מהגודל המרבי, אולם לא יוכל להיעזר בחברת השילוח כמפורט בסעיף ‎10.1 להלן.

 

9.3.       האחריות הבלעדית על פרסום המודעה חלה אך ורק על המוכר. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או טעויות במודעה כפי שנקלטה במערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם המודעה.

 

9.4.       החברה תהא רשאית ליצור סיווגים שונים למיון המוצרים ולהציע למוכרים לכלול את המוצרים בסיווג המתאים.

 

9.5.       ידוע למשתמש כי כל מודעה תקבל את אישור החברה קודם למועד פרסומה. החברה תהא רשאית להשהות את פרסום המודעה, כולה או חלקה, או שלא לפרסם את המודעה למשתמשים כלל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9.6.       ההודעה תהא תקפה החל ממועד פרסומה ועד למועד אשר יהא נקוב בפרטי ההודעה – המוכר יהא רשאי לקבוע האם מדובר במכירה מיידית או במכירה עתידית בהתאם לחלון הזמנים אשר יוגדר על-ידי המוכר. מובהר כי במידה שמדובר במכירה עתידית, המוצר יימכר לכל המרבה במחיר בהתאם לחלון הזמנים הנקוב במודעה.

 

9.7.       האחריות הבלעדית על ביצוע ההספקה של המוצר חלה אך ורק על המוכר. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים במוצרים שנמסרו למשלוח על-ידי המוכר ולכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם הספקת המוצרים לקונה.

 

9.8.       האחריות הבלעדית על ביצוע ההזמנה חלה אך ורק על הקונה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים במוצרים ו/או בשירותים שנמסרו ע"י המוכר לקונה ו/או נתונים לגבי המוצרים שפורסמו באתר ושנקלטו במערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם העסקאות שנערכו באתר.

 

9.9.       העסקה תהא כפופה לכל התנאים שייקבעו ואשר יפורטו על-ידי המוכר בעת פרסום המודעה.

 

9.10.   הקונים

 

9.10.1.     גולשים רשומים באתר יהיו רשאים לבצע רכישה של מוצרים באתר. בקשת הקונה לקנות את המוצר תיקרא "ההזמנה". ביצוע ההזמנה על ידי הקונה תהווה הסכמה של הקונה לתנאי העסקה הנכללים במודעה, לרבות למחיר לתנאי התשלום.

 

9.10.2.     בעת ביצוע ההזמנה ולשם השלמתה יהא על הקונה למלא בטופס ההזמנה את הפרטים הבאים: פרטי קשר (לרבות טלפון) וכתובת למשלוח המוצר ("פרטי הקונה"). הקונה מסכים ומאשר כי ידוע לו שפרטי הקונה יועברו למוכר במסגרת ביצוע העסקה ולשם השלמתה.

 

9.10.3.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע ביצוע עסקאות באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) הקונה או המוכר מסרו במתכוון פרטים שגויים; (2) כרטיס האשראי ו/או חשבון PAY-PAL של הקונה או המוכר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

9.11.   המוכרים

 

9.11.1.     המוכר מתחייב כי הוא רשאי למכור את המוצר שהציע במודעה, כי הוא בעל רישיונות והיתרים תקפים וחוקיים כנדרש להספקת המוצרים כמפורט במודעה, וכי כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך הספקת המוצר על ידו יהיו בתוקף עד להשלמת העסקה.

 

9.11.2.     המוכר מתחייב כי הוא מסוגל לספק את המוצרים לקונה באופן מקצועי ויעיל.

 

9.11.3.     המוכר מתחייב כי כל הפרטים לרבות "האותיות הקטנות"' לגבי המוצר המוצע למכירה מופעים במודעה והינם נכונים ומדויקים. ככל שהמוצר הינו מוצר משומש מתחייב המוכר כי המוצר יהיה במצב תקין אשר יכול לשמש את הקונה למטרה אשר לשמה המוצר נרכש וכי תיאור המוצר יכלול הבהרה כי מדובר במוצר משומש ותיאור מדויק לגבי מצבו של המוצר. כמו כן מחירי המוצרים יופיעו באתר בשקלים חדשים ויהיו כוללים מע"מ לפי דין.

 

9.11.4.     המוכר מתחייב לעמוד בתנאי העסקה כפי שהוצגו לקונה באתר ולהימנע מביטולים מכוונים.

 

9.11.5.     המוכר מתחייב כי האחריות המלאה לאספקת, לטיב, ולאיכות המוצרים אשר יסופקו במסגרת העסקאות, תחול עליו באופן בלעדי.

 

9.11.6.     המוכר מחויב לעמוד בתנאי המשלוח אשר נקבע על ידו ואשר מוצגים לקונה בעת יצירת העסקה. אי עמידה בתנאי המשלוח תאפשר לקונה לבטל את ההזמנה.

 

9.11.7.     המוכר מתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות ו/או בעל ההרשאה מאת בעל הזכויות בתכני המודעה, לרבות במלל, בתמונות, בסימני המסחר וביתר התכנים הנכללים במסגרת המודעה, וכי הוא רשאי לעשות בהם שימוש ולפרסמם במסגרת המודעה.

 

9.11.8.     מוסכם כי בכל מקרה החברה אינה ולא תהא צד להתקשרות בין המוכרים ובין הקונים, ולפיכך היא לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי, לרבות לטיבם, איכותם, התאמתם וטיבם של המוצרים. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בצורה כלשהי ולא תשא בשום אחריות לאספקת, לטיב, ולאיכות המוצר אשר יסופק במסגרת העסקאות.

 

9.11.9.     המוכר בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו אינו רשאי להציע הצעות במסגרת ביצוע עסקאות.

 

9.11.10. על אף האמור בסעיף ‏6 לעיל, החברה תאפשר רישום של מוכרים "מקצוענים" בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

9.11.10.1.          המוכרים המקצוענים יידרשו למסור, בנוסף ליתר הפרטים הנדרשים מהמוכרים גם פרטים לגבי בית העסק המופעל על-ידם לרבות מספר חברה ו/או מספר עוסק מורשה, שם העסק וכתובתו, וכתובת דוא"ל.

 

9.11.10.2.          המוכרים המקצוענים יידרשו להקים פרופיל מוכר מקצועי אשר יכלול פרטיי קשר מלאים וכן מידע על המוכר המקצועני, המוצרים העומדים למכירה על-ידו באתר, דירוג המשתמשים וחוות דעת של משתמשים.

 

9.11.10.3.          המוכרים המקצוענים יידרשו להמציא לקונים חשבונית מס כדין.

 

9.11.10.4.          במכירת מוצרים חדשים (אשר נדרש לספק להם אחריות לפי דין) המוכרים המקצוענים יידרשו לספק לקונים אחריות בהתאם להוראות כל דין.

 

9.12.   מערכת אוטומטית לאיתור מודעות. קונים באתר יכולים להיעזר במערכת האוטומטית להצעות מחיר ("המערכת"), כך שהקונה יזין במערכת את הסכום המרבי אותו הוא מסכים לשלם עבור מוצר מסוים (בהתאם לקריטריונים אותם יזין הקונה במערכת). המערכת תאתר מודעות הכוללות את המוצר ותציע, באופן אוטומטי, למוכר הצעות בשם הקונה. המערכת תציע הצעות החל מהסכום הנמוך ביותר אותו מבקש המוכר ותציע הצעות עד לסכום המרבי אותו יגדיר הקונה. ידוע לקונה כי במידה שהצעתו תיבחר על-ידי המוכר כהצעה הזוכה הקונה יהיה מחויב להשלים את העסקה בהתאם להוראות תקנון זה וביטול העסקה ייחשב כביטול בהתאם לתקנון זה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ‎9.11.8 וסעיף 13.

 

 9.13.   השלמת העסקה ותנאי תשלום

 

9.13.1.     בסיום העסקה יופנה הקונה לעמוד במסגרתו יתבקש למסור את אמצעי התשלום בגין המוצרים. ניתן לשלם באתר באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים: (1) תשלום בכרטיס אשראי ואז התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי, ו- (2) תשלום באמצעות חשבון פיי-פאל (pay-pal). בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתה להשלמת העסקה.

 

9.13.2.     הצדדים מתחייבים שלא לבצע את העסקה, לרבות את התשלום בעסקה, שלא באמצעות אחד מאמצעי התשלום הנקובים לעיל.

 

9.13.3.     בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי הקונה יעביר את התמורה בעסקה לחברה אשר תחזיק בתמורה בחשבון ייעודי למשך 7 ימי עסקים לאחר קבלת המוצר אצל הקונה. התמורה תועבר למוכר עם אספקת המוצר לקונה ובדיקת תקינות המוצר על ידי הקונה.

 

9.13.4.     החברה תהא רשאית לגבות, מתוך התמורה בעסקה, דמי שירות עבור פרסום וביצוע העסקה במסגרת האתר ("דמי השירות"). דמי השירות ייגבו מתוך תמורת העסקה. דמי השירת הנגבים באתר הינם בנוסף לעמלת חברת פיי-פאל ו/או עמלת חברת הסליקה.

 

9.13.5.     פרטי האשראי אינם נאספים על ידי האתר (ולכן בכל הזמנה תידרשו למסור את פרטיי האשראי מחדש) אלא ישירות על ידי חברת הסליקה ("חברת הסליקה"), ואיסופם כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת סליקה. האתר אינו אחראי לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו. מערכת התשלום באתר עומדת בתקני אבטחת המידע PCI-DSS בכפוף להוראות הדין.

 

9.13.6.     לא ניתן לבצע רכישות באמצעות כרטיסי אשראי זרים (כרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל).

 

9.13.7.     החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב גולש רשום ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

 

9.14. מגבלות של מוכרים וקונים באתר –מגבלה של משתמש לקניה באתר – 

מגבלה לקניה בודדת עד סכום 3,500 ₪

סך קניות מצטברות בחודש למשתמש עד סכום 10,000 ₪

מגבלה של מוכר למכירה באתר – 

מגבלה למכירה בודדת עד סכום 3,500 ₪

סך משיכות מצטברות בחודש למשתמש עד סכום 50,000 ₪

מגבלה של קניה עם הכסף באתר (דרך קרדיט באתר) –

מגבלה למשיכה בודדת עד סכום  10,000 ₪

מגבלה לסך משיכות מצטברות בחודש למשתמש עד סכום 10,000 ₪

מגבלה לקניה בודדת עד סכום 10,000 ₪

מגבלה לסך קניות מצטברות בחודש עד סכום 50,000 ₪

 

10. אספקת המוצר

 

10.1.   מבלי לגרוע מזכות המוכרים לספק את המוצרים לקונים באמצעים סבירים (לרבות דואר ישראל, איסוף עצמי או משלוח באמצעות חברת שליחויות), החברה מעמידה לרשות המוכרים אפשרות לספק את המוצרים באמצעות חברת שילוח ייעודית ("חברת השילוח") בתמורה לתשלום דמי משלוח קבועים בסכום של 40 (ארבעים) שקלים חדשים למשלוח העומד במגבלות הגודל המרבי. אספקת המוצרים תבוצע על-ידי חברת השילוח לכל היותר בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה. מועדי האספקה המפורסמים באתר ייחלו להימנות רק לאחר השלמת העסקה ובדיקת תקינותה, וכן לאחר קבלת אישור על חיוב אמצעי התשלום.

 

10.2.   אספקת המוצרים תבוצע בגבולות מדינת ישראל בלבד. כל טעות שתיגרם עקב כתובת שגויה תהא באחריות המוכר או הקונה, לפי העניין.

 

10.3.   המוכר יהא רשאי לאפשר לקונה לבצע איסוף עצמי של המוצר ללא עלות נוספת, אולם ככל שהמוכר יאפשר איסוף עצמי, היקף שעות האיסוף לא יפחת מ- 30 שעות בשבוע ומרבית השעות יחולו בשעות העבודה המקובלות בישראל.

 

10.4.   חברת השילוח תתאם עם המוכר מועד לאיסוף המוצר ועם הקונה מועד למסירת המוצר. המוכר מתחייב לשתף פעולה עם חברת השילוח ולתאם מועד עם חברת השילוח שלא יהיה מאוחר מ- 1 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה. אי תיאום מועד איסוף בהתאם ללוחות הזמנים האמורים יקנה לקונה זכות לביטול העסקה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לקבל את דמי השירות מאת המוכר. הקונה מתחייב לשתף פעולה עם חברת השילוח שלא יהיה מאוחר מ- 2 ימי עסקים. אם הקונה לא יתאם עם חברת השילוח מועד בהתאם ללוחות הזמנים האמורים תהא החברה רשאית להעביר למוכר את תמורת העסקה וזאת גם טרם העברת המוצר לקונה, והקונה מוותר על זכותו לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

 

10.5.   החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת מעשה או מחדל של חברת השילוח, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב). במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו. בעת תיאום האספקה בשליחות, רשאי השליח לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

 

11. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 

11.1.   ככלל הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוקי הצרכנות.

 

11.2.   ביטול העסקה הינו בהתאם להסכמה בין הצדדים בכפוף לכל דין וכנגד השבת המוצר למוכר על חשבון הקונה לכתובת המוכר ובתיאום עימו. על מנת להימנע מנזק למוצר, מומלץ כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש.
11.3.   הנהלת האתר תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע רכישה באתר ו/או לבטל עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

11.3.1.               במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;

 

11.3.2.               במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;

 

11.3.3.               אם יתברר כי גורם כלשהו התערב באופן לא חוקי במהלך התקין של העסקה;

 

11.3.4.               במקרה של הפרה של תנאי השימוש הללו, לרבות הפרה צפויה; ו/או

 

11.3.5.               אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי. במקרה של הפסקת הפעילות באתר ו/או ביטולה של עסקה ספציפית, תימסר למשתמש הרשום הודעה על ביטול העסקה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק.

 

11.4.   למשתמש הרשום לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול הנובע מביטולה של העסקה ו/או מהפסקה ו/או ביטול הפעילות באתר.

 

12. תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

 

12.1.   באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, דירוג המוכרים, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום דירוג המוכרים, ההמלצות וכתיבת תגובה להמלצות פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בדירוג ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי המשתמש הרשום, לרבות שמו, עשויים להופיע בעת פרסום ההמלצה באתר. ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים למוצרים ו/או למוכרים ו/או לקונים במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי.

 

12.2.   המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו למוצר, מוכר או קונה על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

12.3.   החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי הגולשים הרשומים באתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

 

12.4.   החברה רשאית לבטל את הדירוג ו/או ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי ההמלצה איננה אמינה.

 

12.5.   בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

 

12.6.   ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

 

12.7.   תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

 

13. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

 

13.1.   השימוש באתר, לרבות התקשרות בעסקאות, קבלת המוצרים והשימוש בשירותים, ובכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

13.2.   החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

13.3.   החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא כל צורך בהודעה מראש ולמשתמשים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

13.4.   למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במודעה. במודעה נכללים המחירים, התנאים והמועדים לביצוע העסקה כפי שנמסרו לאתר על ידי המוכר. תמונות ו/או סרטוני המוצרים ו/או השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד ונמסרו לחברה מאת המוכרים, החברה אינה ולא תהא אחראית למקרים בהם התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר אינם משקפים באופן מדויק את המוצר ו/או השירות המוצג במודעת המוכר. פרטי המוצר ו/או השירות העומדים למכירה בהתאם להצעת המוכרים, לרבות המפרט הטכני של המוצרים ו/או השירותים, תיאורם, מחירם וכל מידע בקשר עם המוצרים ו/או השירותים הינם באחריותם הבלעדית של המוכרים ונמסרו לחברה מאת המוכרים והחברה אינה מפקחת ו/או מאמתת את המידע ו/או את נכונותו ולא תישא באחריות בשל אי דיוקים במסגרתו.

 

13.5.   התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. למוכרים ו/או למשתמשים ו/או לצד שלישי לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, לרבות תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר השימוש באתר, כלפי האתר ו/או החברה ו/או כלפי צוות הכותבים והעורכים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 

13.6.   החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות ו/או המידע המסחרי ו/או הצעות המוכרים שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן ולמידע  אודות המוצרים ו/או השירותים המוצגים על-ידי המוכרים.

 

13.7.   החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

 

13.8.   במטרה למנוע פגיעה באחרים, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר (לרבות תכנים הכלולים בשיחות הפרטיות בין המשתמשים) לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על המשתמשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסים מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לאתר.

 

13.9.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות החברה לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר ו/או על ידי המוכרים ו/או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.

 

13.10.        בכל מקרה, לא יהיה בפעולותיה של החברה, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים לאתר וביצוע כל פעולה לשם הסרה ו/או הגבלה ו/או צמצום התכנים והמידע כאמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של המשתמשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.

 

13.11.        החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באתר וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה ו/או על-ידי המוכרים במידע ו/או בתכנים כאמור. בכלל זה, יצוין כי החברה לא תישא באחריות למידע המופיע במודעה ו/או מחירים ו/או שעות פעילות ונתונים אחרים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה החברה.

 

13.12.        החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים (links) ו/או ההפניות לאתרי אינטרנט אחרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. התכנים הנכללים באתרי האינטרנט המקושרים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

13.13.        החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לרכישת המוצרים, שירותי האתר, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

 

13.14.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 

13.15.        ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

 

14. מדיניות פרטיות

 

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר וסעיף זה מפרט את מדיניות הפרטיות של החברה.

 

14.1.            מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר לרבות מוצרים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), המוצרים שעניינו אותך ועוד ("מידע על המשתמש"). החברה תשמור את המידע על המשתמש במאגריה.

14.2.            החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

 

14.3.            החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים (לרבות חברת הסליקה). בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

14.4.            החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לרשויות חקירה ואכיפה במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר ו/או במסגרת בירור של מחלוקת (לרבות הליך משפטי או סמי-משפטי) בינך לבין החברה.

 

14.5.            החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהמלצות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

 

14.6.            הנתונים שיימסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במאגר המידע, בין היתר, לצורך שליחת דיוור, מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים, באמצעות דואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון לטלפון הנייד, לרבות שליחת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים של מפרסמים שונים אחרים מעת לעת.

 

14.7.            משתמש רשום יהא רשאי לפנות לחברה בכתב לכתובת contact@www.hapumbit.co.il  בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים באתר הטעונים הרשמה.

 

14.8.            החברה רוכשת שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע על המשתמש נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה"ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

 

14.9.            החברה לא תעביר כל מידע על המשתמש לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן: (1) העברת פרטי הקשר של המשתמש לצד השני בעסקה לשם אספקת המוצרים בהתאם למקובל כחלק מפעילות האתר; (2) במסגרת שיתופי פעולה של החברה עם צדדים שלישיים; (3) במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או תבצע ו/או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לדין; (4) מסירת הפרטים לקבלני משנה, בישראל ומחוצה לה, המספקים לחברה שירותים הקשורים להפעלת, תפעול ושיפור האתר; או (5) במסגרת העברה חוקית של פעילות האתר לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו, לרבות במסגרת השקעה, מיזוג, רכישת מניות או נכסים (כולם או חלקם). יובהר בזאת כי החריגים בסעיף (1) – (5) 14.9 לא יכולו על פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים באתר.

 

14.10.        החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

 

14.11.        החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.

 

14.12.        על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

15. קבצי Cookies

 

15.1.            האתר משתמש בקבצי Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים מהאתר הדורשים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

15.2.            אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע אולם הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

16. שימוש במערכת Google Analytics.

 

16.1.            האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי המשתמש, באילו אתרים אחרים ביקרו המשתמשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות המשתמשים כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google  הזמינה בכתובת

 

http://www.google.com/policies/privacy/. 16.2.            ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעותGoogle Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

17. קניין רוחני

 

17.1.            המוכר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים ו/או בתכני המודעה. החברה הינה הבעלים של זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים הנכללים באתר אשר הופקו על-ידי החברה. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים

 

17.2.            המשתמשים מתחייבים שלא להפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים ו/או של המוכרים ו/או של החברה בתכנים שיועלו על-ידי מי מהם, לרבות שלא להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות בלא לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.

 

17.3.            המוכרים המשתמשים בשירותי האתר מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם הם בעלי מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידם לאתר וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

 

17.4.            במידה של הפרה של זכויות של צדדים שלישיים החברה תהא רשאית להסיר את התכנים ו/או תכני ההודעה המפרים מהאתר באופן מיידי מבלי שלמוכר תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. יובהר כי במידה של הפרה על המוכר לשאת במלוא האחריות לשימוש בתכנים ו/או בתכני ההודעה ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת זכויות יוצרים

 

17.5.            החברה אינה טוענת לבעלות בתכנים ו/או בתכני המודעה שהמוכרים מציגים באתר. יחד עם זאת, בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

 

18. שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

 

  1. הסכמה לתנאי השימוש באתר החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בנוסף, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

19.1.            התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

 

19.2.            הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

 

19.3.            הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 

19.4.            הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

 

19.5.            שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

19.6.            פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

 

19.7.            הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

19.8.            שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

 

19.9.            הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 

19.10.        שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

19.11.        איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

20. שונות

 

20.1.            תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

 

20.2.            מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. החברה שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

 

20.3.            על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.